Ukrycie zakładek tab w kontrolce PageControl w Delphi

Dzisiaj szybko musiałem pozbyć się nagłówków z kontrolki PageControl i przygotowałem zmodyfikowany komponent dla Delphi – PageControlEx z opcją ukrywania nagłówków.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Custom PageControlEx component with hidden page tabs
//
// Bartosz Wójcik | www.pelock.com
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

unit PageControlEx;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls;

Type

 TPageControlEx = class(TPageControl)

 private
  FHideHeader: Boolean;
  procedure SetHideHeader(const Value: Boolean);
 protected
  procedure WndProc(var Msg: TMessage); override;
 published
  property HideHeader:Boolean read FHideHeader Write SetHideHeader;
 End;

procedure Register;

implementation

procedure TPageControlEx.WndProc(var Msg: TMessage);
begin
 // hide header via intercepting TCM_ADJUSTRECT message
 if (FHideHeader = True) and (Msg.Msg = $1328) then
  Msg.Result := 1
  else
  inherited;
end;

procedure TPageControlEx.SetHideHeader(const Value: Boolean);
begin
 FHideHeader := Value;
end;

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('PELock', [TPageControlEx])
end;

end.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *