Hot Patching

Hot Patching to mechanizm wprowadzony już nie pamiętam, chyba w Windows XP, skorygujcie mnie jeśli błędnie strzeliłem, w każdym razie powstał on to po, aby uprościć stawianie hooków w funkcjach bibliotek systemowych.

Normalnie hookowanie funkcji w bibliotekach DLL polega na tym, aby pobrać adres funkcji i w miejscu pierwszych instrukcji wstawić trampolinę do kodu hooka, wiąże się to z użyciem deasemblera, przepisywaniem instrukcji i jest mówiąc krótko problematyczne.

Microsoft wyszedł naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu na hookowanie i stworzył mechanizm hotpatching, funkcje bibliotek systemowych posiadają specjalny prolog, który ułatwia szybkie ustawianie i usuwanie hooków bez potrzeby grzebania się w przepisywanie instrukcji.

Zauważcie, że pierwsze bajty funkcji stanowi instrukcja mov edi,edi (która sama w sobie nic nie robi), a przed nią znajduje się okno z 5 instrukcjami nop.

Wstawienia hooka do takiej funkcji polega na tym, aby w miejscu instrukcji mov edi,edi wstawić krótki skok jmp short (zakodowany jako EB xx) do tego okna nop-ów, a w miejscu nop-ów ustawić instrukcję call (E8 xx xx xx xx), która wywoła właściwy kod hooka.

Całość jest banalnie prosta i pozwala w szybkim tempie wstawiać hooki bez potrzeby korzystania z bibliotek typu Detours.

Poniżej prezentuję kod dla MASM-a, przedstawiający przykładowe ustawienie hooka na funkcję SetWindowTextA z wykorzystaniem mechanizmu hotpatching.

.data

; biblioteka, ktora hookujemy
szLibUser        db 'USER32.dll',0

; nazwa hookowanej funkcji
szSetWindowTextA    db 'SetWindowTextA',0

; adres oryginalnej funkcji (po prologu mov edi,edi)
lpOrgSetWindowTextA   dd 0

; domyslny skok do okna NOP-ow
cHotPatchJmps      db 0EBh,0F9h

; instrukcja call _hook (E9 xx xx xx xx)
cHotPatchCall      db 0E9h
dwHotPatchRel      dd 0

szHookTest       db 'secnews.pl',0

.code

align 4
_hook_SetWindowTextA proc uses esi edi ebx, hWnd:dword, lpString:dword

; podmien parametr lpString na szHookTest i wykonaj
; oryginalna funkcje

;    push  lpString
    push  offset szHookTest
    push  hWnd
    call  lpOrgSetWindowTextA

    ret

_hook_SetWindowTextA endp

align 4
_make_hook proc uses esi edi ebx, hProcess:dword, lpszLib:dword, lpszProc:dword, lpOrgPtr:dword, lpNewProc:dword

; sprawdz czy podana biblioteka jest dostepna
    push  lpszLib
    call  GetModuleHandleA
    test  eax,eax
    je   _make_hook_exit

; pobierz adres procedury, na ktora chcemy zalozyc hooka
    push  lpszProc
    push  eax
    call  GetProcAddress
    test  eax,eax
    je   _make_hook_exit

; czy pierwsze 2 bajty odpowiadaja instrukcji mov edi,edi
    cmp   word ptr[eax],0FF8Bh
    jne   _make_hook_exit

; zapisz wskaznik do kodu procedury (po prologu hotpatcha)
    add   eax,2
    mov   edx,lpOrgPtr
    mov   dword ptr[edx],eax

; wstaw krotki skok do serii nop-ow
    push  offset dwWritten
    push  2
    push  offset cHotPatchJmps
    push  edi
    push  hProcess
    call  WriteProcessMemory

; procka docelowa
    mov   edx,lpNewProc

; budujemy instrukcje call _hook
; zrodlo, gdzie bedzie instrukcja call = okno nopow
    lea   eax,[edi-5]

; relatywny adres calla
; = cel - zrodlo - 5 (rozmiar instrukcji call)
    sub   edx,eax
    sub   edx,5
    mov   dwHotPatchRel,edx

; zapisz instrukcje call wskazujaca na naszego hooka
    push  offset dwWritten
    push  5
    push  offset cHotPatchCall
    push  eax
    push  hProcess
    call  WriteProcessMemory

_make_hook_exit:

    ret

_make_hook endp

align 4
_test_hooks proc uses esi edi ebx

; id naszego procesu
    call  GetCurrentProcessId

; otworz nasz wlasny proces
    push  eax
    push  1
    push  PROCESS_ALL_ACCESS
    call  OpenProcess
    test  eax,eax
    je   _exit

    mov   ebx,eax

; ustaw hooki
    mov   edi,offset _make_hook

    push  offset _hook_SetWindowTextA   ; hook proc
    push  offset lpOrgSetWindowTextA   ; &lpOrgProc
    push  offset szSetWindowTextA     ; szApiName
    push  offset szLibUser        ; szLibName
    push  ebx               ; hProcess
    call  edi ;_make_hook

_exit:
    ret

_test_hooks endp

Update
Raymond Chen rzucił nieco informacji na temat hot patchingu:

http://blogs.msdn.com/b/oldnewthing/archive/2013/01/02/10381672.aspx

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *